Amasya Üniv. 12, N. Erbakan Üniv. 40, S. Demirel Üniv. 34, Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. 32, Afyon Kocatepe Üniv. 33 öğretim üyesi alacak

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. , 24. ve 26. maddeleri, 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan
( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen
kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde
Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise resmi gazete de yayımlandığı tarihten
itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. (Bu ilanımız 06.05.2021 tarih ve 31476
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
1-Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adaylar dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 5 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5-Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.
6-Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Dilekçe ve Ekleri
1- Başvuru dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)
2- Fotoğraf (4 adet)
3- Özgeçmiş
4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (İlk defa ve açıktan atamalarda noter onaylı,
kurum içi yükselme ve kurumlararası nakil atamalarında ise aslı gibidir onaylı olabilir.)
5- Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)
6- Yayın Listesi
7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı
hizmet belgesi
8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışı müracaatlarda)
9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
10- Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
Jüri Dosyası
1- Özgeçmiş
2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı gibidir onaylı)
3- Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)
4- AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )
5- Yayın Listesi ve Yayınlar

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları
taşımaları gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.
ÖNEMLİ NOT : Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin
belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.

 1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;
  http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre
  ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans
  çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri
  içeren 6 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel
  dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.
 2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr
  internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1
  adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları
  gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası
  şeklinde düzenlenmelidir.
 3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının;
  http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
  kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ilgili birimlerine
  başvurmaları gerekmektedir.
 4. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara
  başvuru yapamazlar.
 5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.
 6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri
  gerekmektedir.
 7. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora,
  uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten
  sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda
  olmamaları gerekmektedir.
 9. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz
  Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile
  başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun
  olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  Sayfa 2 / 4
  ADRES : Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No:
  11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının
Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge
hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları
gerekmektedir.

İlanımızın başvuru ve bitiş süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih başvuru tarihi olup 23.05.2021 tarihinde başvuru sona erecektir.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi
alınacaktır.

Adayların;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
2- Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi,
Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,
3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme
Yönergesi”ne uygun olması,
4- 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört)
nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS
veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar
hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
5- Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi,
Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde
görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
6- Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans,
yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına
şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin
belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe
rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular
ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır

T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar
aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer
verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla
yapılacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır.
 2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu”
  tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
 5. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
 6. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla
  yapılacaktır.
 7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
 8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31
  Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir